นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว 
( Privacy Policy )


เว็บไซต์นี้ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่เข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการเว็บไซต์


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. ในกรณีที่สั่งซื้อสินค้า เว็บไซต์จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้สำหรับการจัดส่งสินค้า สำหรับเบอร์โทรศัพท์จำเป็นต้องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อ สอบถามเส้นทาง ยืนยันการจัดส่ง ในการจัดส่งสินค้าของขนส่ง
  2. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ เว็บไซต์จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser) บันทึกหน้าเว็บ (Webpage) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์


การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เว็บไซต์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น โทรศัพท์ หรือ LINE เพื่อใช้ในการติดต่อ การให้บริการ การประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์เท่านั้น
  2. เว็บไซต์นี้ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เว็บไซต์ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น
  3. ในกรณีที่เว็บไซต์ได้จ้างหน่วยงานอื่น เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ มีความจำเป็นต้องใช้ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ในการจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของลูกค้า การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์ เป็นต้น เว็บไซต์จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และข้อห้ามมิให้นำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้ นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของเว็บไซต์เท่านั้น


สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

         เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากเว็บไซต์ก็ได้ โดยเพียงแต่กรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้เว็บไซต์ทราบในหน้าเว็บไซต์
หรือทาง LINE : @multicollac


การใช้คุกกี้ (Cookies)

         คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web Browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของคุณแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป

          หากคุณเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว คุณจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมและช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเยี่ยมชมในครั้งต่อๆ ไป

          ทั้งนี้เว็บไซต์จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือกิจกรรมอื่นของเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ต่อไป


การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

          เว็บไซต์นี้อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เว็บไซต์จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เยี่ยมชมเว็บไซต์

          หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ยินดีตอบข้อสงสัย รับฟังคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ต่อไป